Pirmdiena,
2020.gada
6.jūlijs
Pilsētā
108557

Ķemeros beidzot viss notiek!


Apskatīt komentārus (0)


23.10.2019

Pēc ieilgušas gaidīšanas pilsēta saņēmusi nepieciešamo Valsts kases aizdevumu ERAF projekta līdzfinansēšanai

 

 

Guna Vilnīte  

 

 

Autores foto

 

 

Pavisam nesen - mazliet vairāk kā pirms nedēļas - Ķemeros pēc ieilgušā klusuma un Valsts kases aizdevuma gaidīšanas tika uzsākti reāli darbi: tur tagad braukā smaga tehnika, ierobežota satiksme pie Ķemeru viesnīcas, jo remontē ielu, veic rakšanas darbus, rosās strādnieki, ar vienu vārdu sakot, - viss notiek.

 

 

"Jūrmalas Vārds" vērsās pilsētas domē, lai saņemtu detalizētu informāciju par projektu un veicamajiem darbiem.


 

Vajadzīgas daudzas izpētes un saskaņojumi

 

 

Noteikumi, ar kādiem drīkst veikt šādus apjomīgus darbus Nacionālā parka teritorijā, ir daudz un tie ir dažādi. Ieceres īstenošanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija tika izstrādāta, ievērojot Jūrmalas pilsētas būvvaldes prasības, atbildīgo institūciju - Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības pārvaldes (tagad - Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) izsniegtos tehniskos noteikumus, projektēšanas uzdevumā iekļautos nosacījumus un spēkā esošos būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus.

 

 

Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka teritorijai ir vairāki statusi:

 

 

- Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis „Ķemeru kūrorts” un „Ķemeru parks ar parka arhitektūru” daļa;

- Ķemeru Nacionālā parka neitrālā zona;

- atbilstoši ĶNP likuma 10.panta trešajai daļai, atsevišķas zemes vienības ir iekļautas Ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorijā;

- atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartei, paredzētā darbība tiks veikta Apstādījumu un atpūtas teritorijā (D5).

 

 

Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrādes laikā, kas ilga veselu gadu, veica parka teritorijas ainavisko izpēti, koku un biotopu izpēti, sagatavoja ekspertu atzinumus par parka infrastruktūras atjaunošanas ieceres ietekmi uz parkā mītošajiem sikspārņiem un bezmugurkaulniekiem. Tika veikta Ķemeru teritorijas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte ar mērķi maksimāli saglabāt parkā esošās oriģinālās mazās arhitektūras formas.

 

 

Būvprojekta izstrādes laikā Attīstības pārvalde cieši sadarbojās ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem, no kuriem daļa ir Ķemeru iedzīvotāji. Tā nu projekta risinājumu saskaņošanas gaitā tika saņemts gan profesionāļu, speciālistu viedoklis, gan arī emocionālā piesaiste vietai un atmiņu stāsti, kurus arī uzklausīja un ņēma vērā.

 

 

1. oktobrī tika saņemts pozitīvs Ministru kabineta atzinums un pieprasītā kredīta līdzfinansējuma daļa kultūrvēsturiskā parka projekta īstenošanai. Šobrīd Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē ir iesniegts iesniegums Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas darbu uzsākšanas atļaujas saņemšanai, būvdarbus paredzot uzsākt jau novembrī. Būvdarbu izpildei paredzēti 18 mēneši.

 


Atjauno skvēru pie "Tautu dejas"

 

 

Šobrīd notiek būvdarbi skvēra un skulptūras atjaunošanai pie avota "Tautu deja" Tūristu ielā 2a, Ķemeru ūdenstorņa atjaunošanai un pārbūvei, kā arī automašīnu stāvvietas izbūvei Emīla Dārziņa ielā 17.

 

 

Strūklaka būs publiski pieejama ūdens dzeršanas vieta, taču tiks piedāvāts pilsētas ūdensvada ūdens. Vēsturiski skulptūrai tika pievadīts minerālavota ūdens, taču īpašumu sadales rezultātā minerālūdens urbums, kas atrodas netālu no skvēra, ir nonācis valsts jeb, precīzāk, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īpašumā. Lai atjaunotu vēsturisko minerālūdens pievadu, ir jāizpēta urbuma un minerālūdens kvalitāte, kā arī jāatrisina ar īpašumu tiesībām saistītie jautājumi.

 

 

Ņemot vērā projekta ierobežotos laika un finanšu resursus, iecere par minerālūdens pievada izbūvi “Tautu dejai” ir iekļauta Ķemeru teritorijas turpmākās attīstības plānos.


 

Ūdenstornis turpinās darboties

 

 

Ķemeru ūdenstornis ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas pēc arhitekta F.Skujiņa projekta būvēts 1929.gadā. Ķemeru ūdenstornim pēc būvdarbu pabeigšanas tiks saglabāta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas funkcija un atjaunota arī vēl viena tā vēsturiskā funkcija – publiski pieejams skatu tornis.

 

 

Ūdenstorņa pirmajā stāvā tiks izveidots tūrisma informācijas centrs. Otrajā stāvā tiks izvietota neliela ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi, savukārt trešajā stāvā un uz jumta izveidos skatu platformas ar informācijas un norāžu zīmēm par apkārtnes dabas un kultūras apskates objektiem.

 

 

Būvdarbi Ķemeru ūdenstornī norisināsies līdz 2020.gada vasarai, un pēc būvdarbu pabeigšanas tiks veikta ekspozīcijas uzstādīšana. Šobrīd tiek īstenots iepirkums Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādei un realizācijai.

 

 

Blakus ūdenstornim veidos glītu, ainaviski pievilcīgu un funkcionālu automašīnu stāvvietu ar apstādījumiem. 


 

Parks piedzīvos pamatīgu atjaunotni

 

 

Tiks sakārtota parka teritorija, tīrīta Vēršupīte, tiks atjaunoti tiltiņi un partera zona. Parks tiks atjaunots atbilstoši tā sākotnējam vēsturiskajam veidolam, arī mīkstā seguma (grants šķembu) celiņi. Parkā demontēs to, kas ir nācis klāt padomju laikos un  atjaunos sākotnējo plānojumu un vizuālo veidolu. Tika veikta dendroloģiskā izpēte, apzinot tos kokus, kas vairs nav dzīvotspējīgi. Tā kā šādu koku ir diezgan daudz, organizēja sabiedrisko apspriešanu, ļaujot sabiedrībai izteikt viedokli. Pamatojoties uz tās rezultātiem, koku ciršanas komisija ir devusi atļauju daļu kokus nocirst. Tas ir pirmais solis [parka atjaunošanā], kuru var veikt rudenī un ziemā. Šie darbi sāksies jau novembrī.

 

 

Apstādījumu sistēmas plānošana balstās uz pirmā kūrorta daiļdārznieka K. H. Vāgnera pamatideju. Projekta priekšlikums ir kompromiss starp 1933.-1936. gada plānojumu un dabas un ainaviskām vērtībām, ko nepieciešams saglabāt.

 

 

Protams, tiks atjaunota Ķirzaciņa un Mīlestības saliņas paviljons. Atjaunos pieminekli Ķemeru kūrorta dibinātājiem un direktoriem, gājēju tiltiņus, izbūvēs parka celiņus un apgaismojumu, uzstādīs soliņus un ierīkos apstādījumus. Netālu no Mīlestības saliņas paredzēta vieta vides objektam jaunlaulāto atslēgu karināšanai, lai pasargātu tiltiņus. Šim vides objektam tiks izstrādāts atsevišķs projekts.

 

 

Tāpat tiks pārbūvēta Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve, gar ielas malām izbūvējot autostāvvietas, atjaunota Katedrāles iela un Tukuma ielas posms un transporta tilts Katedrāles ielā, kā arī pārbūvēts tilts Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē.

 

 

Skaisti gājēju celiņi, rotaļu laukums un jauna ūdens dzeršanas vieta

 

 

Projektā paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un tāds mitrums, kā tur ir pašlaik, nebūs. Infrastruktūra tiks sakārtota. Parka celiņi ar speciālu grants segumu paredz taktilo joslu iestrādi, kas ļautu pārvietoties vājredzīgajiem. Parka soliņiem blakus paredzēta vieta cilvēkiem ratiņkrēslos. Pie galvenās ieejas parkā no Tūristu ielas paredzēta informatīvā plāksne vājredzīgiem parka apmeklētājiem.

 

 

Teritorijas labiekārtojums, piebraucamie ceļi un ietves, gājēju celiņi un gājēju pārejas nodrošinās ērtu iespēju pārvietoties cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. Šī plānošana tika veikta sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu biedrību "Apeirons".

 

 

Parka daļā pretī pasta ēkai tiks izvietots bērnu rotaļu laukums un laucīte publisku pasākumu norisei. Izveidos pastaigu takas, savienojot Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvi ar parka teritoriju. Rotaļu laukumā izvietos ūdens dzeršanas vietu "Vardīte". Agrāk, kā zina stāstīt Ķemeru iedzīvotāji, bija sēravots "Vardīte", kas tagad ir izsīcis, un nav saglabājusies arī vardītes skulptūra. Nav precīzu rasējumu, zīmējumu, kā šī avota skulptūriņa ir izskatījusies, ir tikai viena vēsturiskā fotogrāfija. Iespēju robežās paredzēts šo ūdens dzeršanas vietu veidot līdzīgu vēsturiskajai. Vardītes dizains vēl tiks veidots.Būvprojekta izstrādātājs - SIA ‘’Livland Group’’. Būvprojekta vadītājs arhitekts Andis Špaks.

Ģenerāluzņēmējs - pilnsabiedrība "RERE BMV", parka atjaunošanas darbus kā apakšuzņēmējs veiks SIA "Gartens".

Darbus plānots pabeigt 2021. gada aprīlī.


Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA 

  

  

   

 

  

  

 

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt