Ceturtdiena,
2020.gada
29.oktobris
Pilsētā
105068

Aicinām dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izvēlēties pārvaldnieku


Apskatīt komentārus (0)


28.02.2019

Atbildība saskaņā ar Civillikuma regulējumu būs jāuzņemas katram dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam

 

 

Informē SIA "Jūrmalas ūdens"

 

 

Foto no JV arhīva (fotogrāfijai ir ilustratīva nozīme)

 

 

Ik pa brīdim SIA “Jūrmalas ūdens” saņem daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju iesniegumus ar vēlmi slēgt “individuālos līgumus”, taču šādu “līgumu” slēgšana nav paredzēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
Par šādu “individuālo līgumu” iespējamību cilvēkiem bieži vien sastāsta personas, kas uzdodas par daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekspertiem. Rezultātā dzīvokļu īpašnieki aiz nezināšanas tiek iesaistīti tiesvedībās, par kurām ir jāmaksā, un strīdu gadījumā bieži vien uzkrājas arī visai lielas nenomaksāto rēķinu summas par saņemto pakalpojumu. 

 


Jābūt noslēgtam rakstveida līgumam
Tāpēc SIA “Jūrmalas ūdens” atgādina, ka ūdens padeves un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai visupirms dzīvojamās mājas īpašniekam (daudzdzīvokļu mājās - dzīvokļu īpašniekiem) ir jāiepazīstas ar normatīvo aktu regulējumu, kas nosaka sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līguma slēgšanas procedūru.

 


Proti:
ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas nosaka publisko institūciju kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā; vispārīgās prasības un kārtību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai; pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja tiesības un pienākumus;
ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, kas nosaka kārtību, kādā tiek slēgti līgumi par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī pakalpojuma līgumā norādāmās ziņas un nosacījumus par līdzējiem, pakalpojumu norēķinu veidu, uzskaites metodiku un citu ar līguma būtiskām sastāvdaļām saistītu informāciju;
ar 2018.gada 18.janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, kas nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus; brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču izmantošanas kārtību un administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
Iepazīstoties ar šo normatīvo aktu regulējumu, viennozīmīgi ir secināms, ka neatkarīgi no izvēlētā pakalpojuma norēķinu veida vai dzīvojamās mājas juridiskā statusa (privātmāja, dzīvokļu īpašumos sadalīta dzīvojamā māja, nedzīvojamā ēka), lai likumīgi tiktu saņemti un lietoti sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi, ir jābūt noslēgtam rakstveida līgumam starp mājas pārvaldnieku vai dzīvojamās mājas īpašnieka ievēlētu pilnvaroto personu un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju, šajā gadījumā - SIA “Jūrmalas ūdens”.

 


Likums paredz divus norēķinu veidus
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8.pants (Pakalpojumu sniegšanas vispārīgie noteikumi) nosaka: “Ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu lietotājam sniedz saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju par noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta.”
Savukārt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma regulējumā dzīvojamās mājas īpašniekam vai dzīvokļu īpašumos sadalītās dzīvojamās mājās visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāpievērš uzmanība 17.3 pantam (“Maksājumi par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”), kas nosaka, ka likumdevējs ir pieļāvis tikai divus norēķinu veidus par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem: veicot tiešus maksājumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam vai maksājumus ar pārvaldnieka starpniecību. 
Atkarībā no tā, par kādu norēķinu veidu dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ir nobalsojuši, līgums tiek slēgts vai nu ar pilnvaroto personu, ja nobalsots par tiešiem maksājumiem, vai ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku, ja nobalsots par norēķiniem ar pārvaldnieka starpniecību.

 


Komercpakalpojums, par ko maksā dzīvokļa īpašnieks
Dzīvokļu īpašniekiem, lemjot par norēķinu veidu, ir jāapzinās, ka šo maksājumu sadale starp dzīvokļu īpašniekiem ir dzīvojamās mājas vispārobligātā pārvaldīšanas darbība. Tās nodošana izpildei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir komercpakalpojums, par ko katrs dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks veic samaksu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam papildus maksājumam par izlietotajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko ir fiksējis dzīvojamās mājas komercuzskaites mēraparāts.
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 pantā noteikto, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiešo maksājumu sistēmas nodrošināšana aptver:
1. Dzīvojamai mājai piegādāto sabiedrisko pakalpojumu apjoma sadali starp dzīvokļu īpašniekiem, kas aptver:
1.1. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju uzņemšanu uzskaitē,
1.2. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērījumu nolasīto datu savākšanu un apkopošanu;
1.3. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju fiksēto sabiedrisko pakalpojumu patēriņa kontroli;
1.4. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju verifikācijas termiņa kontroli;
1.5. administratīvo darbību veikšanu un dokumentu sagatavošanu (brīdinājumu, paziņojumu), kas saistīti ar dzīvokļa īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju.
1.6. Datu bāzes un programmatūras uzturēšanu un apkalpošanu.
2. Sabiedrisko pakalpojumu maksājumu rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam.  
3. Dzīvojamās mājas īpašnieka maksājumu kontroli par sniegto pakalpojumu, kas aptver:
3.1 izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par maksājumiem;
3.2 paziņojumu sagatavošanu par parāda esamību un to nodošanu adresātam;
3.3 savlaicīgu prasības celšanu tiesā pret dzīvojamās mājas īpašnieku par maksājumu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
3.4. savlaicīgu dzīvojamās mājas īpašnieku informēšanu par atsevišķa dzīvojamās mājas īpašnieka saistību neizpildi, kas skar vai var skart citu dzīvojamās mājas īpašnieku intereses.
4. Nepārprotamas un pilnīgas informācijas sniegšana par pakalpojumu pēc dzīvojamās mājas īpašnieka pieprasījuma.
Saskaņā ar SIA “Jūrmalas ūdens” valdes noteikto, tiešo maksājumu sistēmas nodrošināšanas komercpakalpojuma izmaksas vienam dzīvokļa īpašumam mēnesī ir EUR 3,75, ja rēķini tiek nosūtīti ar Latvijas Pasta starpniecību. 
Gadījumā, ja dzīvokļu īpašumos sadalītās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nodrošina iespēju visiem dzīvokļu īpašniekiem nosūtīt rēķinus elektroniski, tiešo norēķinu sistēmas izmaksas tiek noteiktas zemākas un vienam dzīvokļa īpašumam mēnesī vairs ir tikai EUR 2,90.

 


Tiesības pārskatīt (samazināt) pārvaldnieka noteikto maksu
Vēršam daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku uzmanību uz faktu, ka, uzdodot veikt vienu no dzīvojamās mājas obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām (sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegāde) nevis ievēlētajam Pārvaldniekam, bet trešajai personai – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (šajā gadījumā SIA “Jūrmalas ūdens”), dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pārskatīt (samazināt) Pārvaldnieka noteikto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksu par obligāto pārvaldīšanas darbību. 
Dzīvojamās mājas īpašniekam, pirms pieņemt lēmumu par norēķina veida noteikšanu, ir jākonstatē pārvaldnieka noteiktajā pārvaldīšanas maksā iekļautās izmaksas, kas rodas pārvaldniekam par
dzīvojamai mājai piegādāto sabiedrisko pakalpojumu apjoma sadali starp dzīvokļu īpašniekiem,
sabiedrisko pakalpojumu maksājumu izmaksu iekļaušanu ikmēneša rēķinā par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu,
dzīvojamās mājas īpašnieka maksājumu kontroli par sniegto pakalpojumu,
nepārprotamas un pilnīgas informācijas sniegšana par pakalpojumu pēc dzīvojamās mājas īpašnieka (vai īpašnieku kopuma) pieprasījuma.
Salīdzinot izmaksas, proti, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja noteikto un pārvaldnieka noteikto samaksu, dzīvojamās mājas īpašnieks (vai īpašnieku kopums) var pieņemt pamatotu lēmumu, kas atbilst tieši viņa interesēm. Nevis pārvaldnieka interesēm, kuram, iespējams, nemaz nav profesionālu zināšanu vai darbinieku, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas īpašnieka maksājumu kontroli, proti, lai savlaicīgi celtu prasības tiesā pret dzīvojamās mājas īpašnieku par maksājumu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

 


Uzticami pārvaldnieki atrodami Pārvaldnieku reģistrā
Papētot publiskajos reģistros ietverto informāciju par Jūrmalā atrodošos dzīvojamo māju īpašnieku ievēlētajiem pārvaldniekiem, ir konstatējams, ka virkne pārvaldnieku nemaz nav reģistrēti pārvaldnieku reģistrā. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18.pantā "Pārvaldnieku reģistrs", pausts, ka pārvaldnieks, ar kuru noslēgts līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, "mēneša laikā no pārvaldīšanas līguma noslēgšanas reģistrējas pārvaldnieku reģistrā (turpmāk arī — reģistrs), iesniedzot reģistra amatpersonai likumā noteiktos dokumentus".
Lai pārvaldnieks tiktu reģistrēts Pārvaldnieku reģistrā, viņam ir jāiesniedz un jāapliecina ziņas par pārvaldnieka un viņa darbinieku kvalifikāciju, ziņas par pārvaldnieka darbinieku, kurš tieši veic pārvaldīšanas darbības attiecīgajā dzīvojamā mājā, pārvaldnieka piedāvātajiem pakalpojumu veidiem (transporta un citi tehniskie pakalpojumi, diennakts serviss avārijas gadījumos u.c.), un citas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 19.pantā norādītās ziņas. Ja pārvaldnieks neatbilst minētā likuma prasībām, tas netiek reģistrēts Pārvaldnieku reģistrā.
Tieši dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieku kopība) ir atbildīgs par pilnvarotās personas – pārvaldnieka izvēli. Tamdēļ katram dzīvokļa īpašniekam, pirms balsot kopsapulcē vai parakstīt anketu ar tajā atspoguļoto kopības lēmumu, būtu jāpārbauda, vai izvēlētais pārvaldnieks ir pierādījis, ka:
tam ir profesionālas zināšanas dzīvojamo māju pārvaldīšanā (atbilstoša izglītība),
tā darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija,
tieši kurš no pārvaldnieka darbiniekiem veiks pārvaldīšanas darbības konkrētajā mājā, un vai šāds darbinieks vispār eksistē,
kādus pakalpojumus un par kādām izmaksām piedāvā pārvaldnieks, jo pakalpojumu apjoms un to izpildē iesaistīto darbinieku skaits nosaka pārvaldīšanas maksas apmēru katrā konkrētā dzīvojamā mājā.
Jānorāda, ka slēdzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumus ar dzīvojamo māju pārvaldniekiem, vēl neviens no pārvaldniekiem nav norādījis konkrētu darbinieku, kurš tieši veic pārvaldīšanas darbības attiecīgajā mājā. Līdz ar to sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (šajā gadījumā SIA “Jūrmalas ūdens”) ir iespējas komunicēt tikai un vienīgi ar pārvaldnieku kā juridisku personu, nevis ar konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldnieka ieceltu darbinieku, kurš pārzinātu jautājumus, kas skar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētai mājai un būtu atbildīgs par savlaicīgu rīcību, lai netiktu nodarīts kaitējums dzīvokļu īpašnieku interesēm.

 


Atkārtošana – visa pamatu pamats
Tātad - augstākminētie likumi nosaka, ka jebkurai daudzdzīvokļu ēkai ir jābūt līgumam ar SIA “Jūrmalas ūdens” par ūdenssaimniecības un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu. Līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā drīkst slēgt gan dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, gan pārvaldnieks atbilstoši likumīgi pieņemtam dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumam. 
SIA “Jūrmalas ūdens” nevar un nedrīkst noslēgt “individuālos līgumus” ar daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašniekiem, jo to neparedz Latvijas Republikas normatīvie akti.
Līguma veids tiek noteikts atbilstoši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētajam norēķinu veidam par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Dzīvokļu īpašnieku izvēle ir ierobežota ar likumu. Proti, likumdevējs ir paredzējis tikai divus veidus, kā var norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem:
veicot tiešus maksājumus, kas ir komercpakalpojums, ko sniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs,
ar pārvaldnieka starpniecību, saskaņā ar noslēgto pārvaldīšanas līgumu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.pantu.
SIA “Jūrmalas ūdens” aicina dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izvēlēties pārvaldnieku! Par pārvaldnieka darbībām vai bezdarbību, kas veikta dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā un vietā, atbildība saskaņā ar Civillikuma regulējumu būs jāuzņemas katram dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam. 

 


Veiksmīgu sadarbību un saulainu pavasari! 


Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA 

    

  

 

  

  

 

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt